One day in Dubai


Fotoputopis: Dubai 2012 – 27.7.2012.